De skolpolitiska fokusfrågorna väljs utifrån vad Sveriges elever ser att skolpolitiken behöver fokusera på. Fokusfrågorna väljs på Elevrådskongressen och vi arbetar med dem både på den nationella och den lokala skolpolitiska arenan.


Tillgänglig och förebyggande elevhälsa 2015-2016

Elevers välmående är avgörande för skolresultat och möjligheten att genomföra sina studier. Trots att det är lagstadgat att alla skolor ska ha tillgång till elevhälsa med rätt utbildning: psykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagoger och skolläkare, är det ofta svårt att få det stöd och den hjälp som den enskilde eleven behöver. Elevhälsoteamet måste vara en stor del av det förebyggande arbetet för att motverka ohälsa, diskriminering och kränkande behandling. De ska också inneha specialkompetens för att möta alla elevers olika behov. Elevhälsan måste vara förebyggande, inte bara kallas in när något allvarligt inträffat. Det krävs insatser och resurser för att tillgodose varje elevs enskilda behov.

Vi vill att:
 – Ett maxtak för antal elever per psykolog och kurator införs
 – Riktade resurser läggs för att anställa fler inom elevhälsan
 – Tydligare krav införs för att de som jobbar i elevhälsan ska ha rätt utbildning


En normkritisk sex- & samlevnadsundervisning! 2016-2017

Det står i Skolverkets riktlinjer att sex- och samlevnadsundervisningen ska genomsyra alla ämnen i skolan, men det är något som är lågt prioriterat idag. Det finns många skolor där samlevnadsundervisningen är av varierande kvalité eller inte hänger med i utvecklingen av samhället. Dessutom är det vanligt att elever mår dåligt eller hamnar utanför i sex- och samlevnadsundervisningen på grund utav dess heteronormativitet. Att få tänka kring och diskutera hur man förhåller sig till och blir trygg i sig själv, sin kropp, sin sexualitet och relationer är viktigt för hela livet. Därför kräver vi att skolan ska göra ett krafttag mot en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning för allas lika värde!


Rättssäkra betygen, nu! 2017-2018

Elever ska ha rättssäkerhet. Betygen är det kvitto som eleven får med sig för sitt totala arbete i skolan och är avgörande för att sedan kunna välja den utbildning och karriär som eleven vill ha. Att överklaga myndighetsbeslut som påverkar en individs framtid måste ses som en självklar rättighet. Att se till att elever får rättssäkra betyg måste sättas i första hand och ska inte ställas mot till exempel effektivitet eller ekonomiska kostnader. Rättsäkra betygen, nu!